Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις επικουρικών στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Στο ΑΣΕΠ οι προκηρύξεις – | Ειδήσεις

Μετά την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 για κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων, η πρόσληψη του προσωπικού αυτού διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

Οι φορείς που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:

– Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.

– Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

– Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.

– Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.

– Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.

– Η διαδικασία επιλογής.

– Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.

– Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων, όπου απαιτείται.

– Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου σε αυτό. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου από το ΑΣΕΠ.

Μετά την έγκριση της προκήρυξης, αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ. Περίληψη της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 για κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα απασχόλησης του

επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.

Οι αρμόδιοι φορείς δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους προσωρινούς πίνακες. Ημη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι την έκδοση του οριστικού πίνακα προσληπτέων ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν, βάσει της νέας κατάταξης, απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, σι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην πρόσληψη των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέσ, βάσει των οριστικών πινάκων, υποψήφιο ή αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας πρόσληψης διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν συνεχεία δύναται να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο αδιάθετο υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων. Οι προσληπτέσι που προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση για τις προσλήψεις επικουρικών

Πηγή: Dikaiologitika News

Σχόλια Άρθρου